تمرینات آمار

تمرین کلاس آمار

در تحقیقی بر روی 8 نفر از نوجوانان بزهکار اطلاعات مربوط به بعد خانوار، سابقه دستگیری و میزان اعتیاد آنها به سیگار (بر حسب تعداد نخ در شبانه روز) به شرح زیر سنجیده شده است.

بعد خانوار

دفعات دستگیری

میزان استفاده ازسیگار

شماره نفرات

3

0

4

1

7

3

12

2

12

4

20

3

11

7

20

4

8

4

18

5

6

3

16

6

5

2

15

7

4

1

7

8

 

1- نمونه مورد بررسی بطور متوسط چند نخ سیگار در شبانه روز مصرف می کند؟ آنها بطور متوسط چند بار دستگیر شده اند؟ متوسط بعد خانوار در بین نمونه مورد بررسی چند است؟

2- نقطه 50 درصد متغیرهای فوق چه می باشد؟ تفسیر هر یک را بنویسید.

3- نما را برای هر یک بیابید. کدا متغیر فاقد نماست؟

4- واریانس و انحراف معیار هر یک را تعیین و فاصله اطمینان 95 درصد آن را محاسبه نمایید.

5- شاخص چولگی و کشیدگی را برای هر کدام محاسبه و تفسیر نمایید.

/ 2 نظر / 21 بازدید
فرشته

سلام. ببخشیدا. اگه اسم وبلاگتون رو بذارین پنجره ای رو به آمار و SPSS خیلی بهتر به محتوای مطالب وبلاگ میخوره... نه؟!